Halaman

Keutamaan Zikir kepada Allah

Antara amalan yang terbaik yg digalakkan kita mengamalkannya adalah zkir sebagaimana hadis ini.Sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam , 

“Apakah kalian mau aku kabarkan tentang amal shaleh yang terbaik, yang paling suci (mulia) di sisi (Allâh) Yang Maha Kuasa, 

yang paling meninggikan kedudukan kalian (di Surga nanti), dan amal itu lebih utama bagi kalian daripada bersedekah dengan emas dan perak, 

serta lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh (di medan jihad) lalu kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian?”. 

Para Sahabat Radhiyallahu anhum menjawab, “Iya kami mau, (wahai Rasûlullâh). Lalu Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “(Amal shaleh itu adalah) berzikir kepada Allâh Azza wa Jalla"

HR at-Tirmidzi V/459, Ibnu Mâjah no. 3790, Ahmad V/195 dan al-Hâkim I/673. Hadits ini dihukumi berderajat shahîh oleh Imam al-Hâkim, al-Hâfizh Ibnu Hajar (Fathul Bâri VI/5) dan Syaikh al-Albâni.