Halaman

Empat wasiat Rasulullah untuk umatnya


Hakikat yang harus disadari oleh umat ini adalah, kehidupan didunia ini adalah hanya permainan. Inilah tempat untuk kita diuji akan keimanan kita kepada Allah yang memiliki dan menguasai alam ini. Dialah Rabb yang mencipta dan memerintah seluruh Alam. Tidak ada illah yang wajib disembah selainnya. Agama ini adalah agama yang diturunkan kepada umat manusia seluruhnya dan diperintahkan untuk kita berpegang dengan akidah yang disyariatkan dan mematuhi segala perintah dan larangan. Inilah ujian untuk kita dan akan dibalas dengan pahala bagi sesiapa yang bersunguh-sungguh beriman dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi Shallalahu Alaihi wassalam.

Dan Rasulullah Shallalahu Alaihi wassalam telah memberi empat wasiat untuk umat ini untuk mereka berpegang dengannya. Lupakan perselisihan dan kembalikan kepada agama yang murni sebagaimana asalnya. Ikutilah wasiat nabi kita dan laksanakanlah menurut apa yang dikehendaki. Kebenaran itu hanya terletak didalam Alquran dan Sunnah dan kepalsuan adalah datang dari hal-hal yang direka cipta oleh manusia yang bertuhankan dajjal dan syaithan. Jauhilah kelompok ini dan ikutilah seruan orang yang menyeru kepada sunnah. Berkata al-‘Irbadh bin Sariyah Radhiyallahu anhu : “Suatu hari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah shalat bersama kami kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati bergetar, maka seseorang berkata:

‘Wahai Rasulullah nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah kami wasiat.’

Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertaqwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh, orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru (dalam agama), karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid‘ah. Dan setiap bid‘ah itu adalah sesat.”

10].HR. Ahmad (IV/126-127), Abu Dawud (no. 4607) dan at-Tirmidzi (no. 2676), ad-Darimy (I/44), al-Baghawy dalam kitabnya Syarhus Sunnah (I/205), al-Hakim (I/95), dishahihkan dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi. Syaikh al-Albani juga menshahihkan hadits ini dalam Irwaa-ul Ghaliil (no. 2455).

Pengajaran dari hadis

Rasulullah mewasiatkan kepada kita sebagai umatnya untuk tetap Istiqamah kepad 4 perkara iaitu:

Kekal sentiasa bertakwa

Takwa adalah melaksanakan segala perintah baik yang wajib atau yang sunnah dan meninggalkan larangan seperti memakan yang haram, melakukan dosa dan kesyirikan. Dan sempadan diantara halal dan haram adalah perkara syubhat yang kita belum jelas akan kehalalan dan keharamannya. Maka meninggalkan perkara syubhat adalah termasuk takwa.

Taat kepada pemimpin yang sah

Tidak ada pemimpin selain dari Rasulullah Shallalahu Alaihi Wassalam yang akan dapat memimpin secara saksama. Semua pemimpin akan melakukan kesilapan dalam kepimpinan mereka dan akan ada segolongan dari kaumnya yang tidak bersetuju dan membantah kepimpinan itu. Oleh itu nabi mewasiatkan kepada umat ini untuk sentiasa mentaati kepimpinan kecuali dalam perkara maksiat.

Tetap berpegang kepada sunnah yang haq

Memisahkan diri dari jemaah Ahli sunnah adalah segolongan umat membentuk aliran atau kelompok sendiri dimana amalan dan akidah mereka tidak bersumber dari AlQuran dan Sunnah. Sunnah nabi adalah wahyu dan sunnah khulafa Arrasyidin adalah mengikuti Sunnah nabi Shallallahu Alaihi Wassalam. Tidak ada seorang ulama pun yang menyeru untuk mengambil pendapat mereka sahaja dan meninggalkan AlQuran dan Sunnah. Tetaplah berpegang dengan sunnah kerana adalah bahagian dari agama ini. Oleh itu sebarang perselisihan wajib kita mengembalikan kepada Alquran dan Assunnah dan tinggalkan perdebatan dan ambil pendapat yang lebih benar yang lebih dekat dengan petunjuk Alquran dan Sunnah.

Hindari perkara baharu atau bidaah

Bidaah dalam agama adalah perkara yang tidak ada asal usul dari Nabi Shallalahu Alaihi Wassalam dari perkara Akidah dan amalan ibadat. Perkara usul agama ini telah jelas tetapi jika ada tambahan usul yang baru yang tidak ada asal dari nabi maka ia adalah bidaah yang menyesatkan. Namun bidaah dalam perkara furu’ atau cabang ada diantaranya  yang masih diperselisihkan. Ini tidakah termasuk dalam perkara bidaah yang menyesatkan kerana ada perbezaan pendapat para ulama.